INFORMACJE DOTYCZ?CE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Niniejsza polityka prywatno?ci jest przekazywana, zgodnie z art. 13 Rozporz?dzenia UE 2016/679 (RODO) u?ytkownikom, ktrzy odwiedzaj? stron? internetow? Cicli Esperia Spa dost?pn? pod adresem: https://www.fondriestbici.com/ (strona g?wna witryny).

Polityka opisuje w jaki sposb zarz?dzana jest wy??cznie oficjalna witryna firmy i nie dotyczy innych, zewn?trznych stron, do ktrych u?ytkownik mo?e ewentualnie przej??, klikaj?c w stosowne linki.

Dodatkowe informacje mog? by? prezentowane w ramach r?nych kana?w dost?pu, podzielonych, w zale?no?ci od poruszanych tematw. Inne informacje mog? by? podane na stronie w zwi?zku z okre?lonymi rodzajami us?ug.

ADMINISTRATOR DANYCH: CICLI ESPERIA SPA

VIALE ENZO FERRARI 8/10/12 30014 CAVARZERE (VE)

DANE KONTAKTOWE: PRIVACY@CICLIESPERIA.COM

 

Cele przetwarzania danych

Podstawa prawna przetwarzania danych

Okres przechowywania danych

Oglne czynno?ci administracyjno-rachunkowe oraz w celu dope?nienia obowi?zkw prawnych, przepisw oraz obowi?zuj?cych przepisw krajowych i mi?dzynarodowych.

Konieczno?? wywi?zania si? ze zobowi?za? prawnych.

W razie potrzeby, w celu ustalenia, wykonania lub obrony praw Administratora Danych w procesach s?dowych.

Uzasadniony interes.

Ewentualne pro?by o kontakt i informacje

Zawarcie umowy, ktrej stron? jest podmiot danych lub zastosowanie ?rodkw przedumownych podj?tych na jej ??danie (art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporz?dzenia)

Okres obowi?zywania umowy, a po rozwi?zaniu zwyk?y okres przedawnienia wynosz?cy 10 lat. W przypadku sporw s?dowych przez ca?y czas ich trwania, a? do wyczerpania terminw wykonalno?ci.

Marketing bezpo?redni

Wysy?anie za pomoc? zautomatyzowanych metod kontaktu (takich jak sms, mms i e-mail) oraz tradycyjnych (takich jak rozmowy telefoniczne z operatorem) informacji promocyjnych i handlowych dotycz?cych oferowanych us?ug/produktw lub zg?aszania wydarze? firmowych lub udzia?u w webinariach. Tworzenie bada? rynkowych i analiz statystycznych

Zgoda (opcjonalna i mo?liwa do odwo?ania w dowolnym momencie).

Nale?y zaznaczy?, ?e Administrator uzyskuje jednorazow? zgod? w zwi?zku z opisanymi tutaj celami marketingowymi, zgodnie z Oglnym postanowieniem Gwaranta o ochronie danych osobowych zatytu?owanym Wytyczne dotycz?ce dzia?a? promocyjnych i walki ze spamem z dnia 4 lipca 2013 r. Je?eli, chcesz wnie?? sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych w celach marketingowych we wskazany tutaj sposb, jak rwnie? cofn?? wyra?on? zgod?, mo?esz to zrobi? w ka?dym czasie kontaktuj?c si? z w?a?cicielem pod adresem wskazanym w niniejszym o?wiadczeniu, bez uszczerbku dla legalno?ci przetwarzania, ktrego dokonano na podstawie zgody wyra?onej przed cofni?ciem.

Do momentu odwo?ania zgody.

Po up?ywie wskazanych powy?ej terminw przechowywania, dane zostan? zniszczone, usuni?te lub zanonimizowane, zgodnie z technicznymi procedurami anulowania i tworzenia kopii zapasowych

Rodzaj przetwarzanych danych i metody gromadzenia

Dane nawigacyjne log files

Dost?p do witryny jest mo?liwy bez konieczno?ci podawania przez u?ytkownika jakichkolwiek danych osobowych. Systemy komputerowe i aplikacje dedykowane do obs?ugi tej strony internetowej wykrywaj? podczas normalnego dzia?ania pewne dane (ktrych transmisja jest nieod??czna w korzystaniu z protoko?w komunikacji internetowej), niezwi?zane z bezpo?rednio identyfikowalnymi u?ytkownikami. Zbierane dane obejmuj? adresy IP u?ytkownikw ??cz?cych si? z witryn?, adresy URI (Uniform Resource Identifier) ????danych zasobw, czas ??dania oraz kod numeryczny wskazuj?cy stan odpowiedzi udzielonej przez serwer (pomy?lne zako?czenie, b??d itp.).

S? to informacje, ktre nie dostarczaj? danych osobowych u?ytkownika i ktre nie s? zbierane w celu ich powi?zania ze zidentyfikowanymi osobami, ktrych dane dotycz?. S? to dane techniczne/informatyczne gromadzone i wykorzystywane w sposb zbiorczy i anonimowy, w celu weryfikacji poprawno?ci funkcjonowania i monitorowania bezpiecze?stwa witryny, poprawiania jako?ci obs?ugi i dostarczania statystyk korzystania z serwisu, ustalania odpowiedzialno?ci w przypadku hipotetycznych przest?pstw komputerowych przeciwko stronie internetowej.

Dane podane dobrowolnie przez u?ytkownika

Dobrowolne i wyra?ne wysy?anie wiadomo?ci e-mail na adresy wskazane w r?nych kana?ach dost?pu tej witryny poci?ga za sob? p?niejsze pozyskanie adresu i danych nadawcy/u?ytkownika, niezb?dnych do udzielenia odpowiedzi na przes?ane ??dania i/lub ?wiadczenia ??danej us?ugi. Zapewnia si? jednak, ?e przetwarzanie to b?dzie opiera?o si? na zasadach rzetelno?ci, legalno?ci i przejrzysto?ci oraz ochrony poufno?ci wskazanych w RODO. W ka?dym przypadku, przed przyst?pieniem do aktywacji danej us?ugi zostan? przekazane odpowiednie informacje oraz, w razie potrzeby, uzyskana zostanie odno?na zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Zgoda ta mo?e by? nast?pnie cofni?ta w dowolnym momencie, uniewa?niaj?c mo?liwo?? korzystania z przedmiotowej us?ugi.

Brak zgody lub jej cofni?cie nie poci?gaj? za sob? ?adnych konsekwencji, z wyj?tkiem niemo?no?ci korzystania z serwisu i/lub ?wiadczenia zamwionej us?ugi lub uzyskania bardziej szczeg?owych informacji na temat dzia?alno?ci sp?ki.

W ka?dym przypadku, przetwarzanie danych osobowych mo?e odbywa? si? w sytuacji wyst?pienia konieczno?ci realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych lub na podstawie obowi?zku prawnego. W szczeglno?ci, uzyskanie zgody na przetwarzanie, o ktrym mowa w poprzednim punkcie dotycz?cym danych nawigacyjnych i logowania, nie jest konieczne, poniewa? dane te s? przetwarzane jako zgodne z prawnie uzasadnionym interesem (patrz: art. 47 RODO).

Udost?pnianie danych

Z uwzgl?dnieniem postanowie? dotycz?cych danych nawigacyjnych, podanie danych osobowych przez zainteresowan? stron?, w okre?lonych celach opisanych w poprzednim akapicie, nale?y uzna? za opcjonalne. Brak ich podania mo?e uniemo?liwi? korzystanie z niektrych us?ug ?wiadczonych przez serwis.

Sposoby przetwarzania danych

Dane osobowe s? przetwarzane za pomoc? zautomatyzowanych narz?dzi przez czas ?ci?le niezb?dny do osi?gni?cia celw, dla ktrych zosta?y gromadzone, zgodnie z zasadami legalno?ci, ograniczenia celu i minimalizacji danych, na mocy art. 5 RODO oraz z zachowaniem bezwzgl?dnie obowi?zuj?cych terminw przewidzianych prawem. Podejmowane s? szczeglne ?rodki bezpiecze?stwa, maj?ce na celu zapobie?enie utracie danych, nielegalnemu lub nieprawid?owemu u?yciu oraz nieautoryzowanemu dost?powi.

Komunikowanie i/lub rozpowszechnianie danych

Pa?stwa dane podlegaj?ce przetwarzaniu nie b?d? ujawniane, ale mog? by? udost?pniane sp?kom powi?zanym umow? z firm?, zgodnie i w granicach RODO. Dane osobowe s? przechowywane na serwerach znajduj?cych si? na terenie Unii Europejskiej. W ka?dym przypadku rozumie si?, ?e Administrator Danych, w razie potrzeby, b?dzie mia? prawo do przeniesienia serwerw rwnie? poza terytorium UE. W takim przypadku Administrator zapewnia ju? teraz, ?e przekazywanie danych poza UE odbywa? si? b?dzie zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami prawa, z zastrze?eniem standardowych klauzul umownych przewidzianych przez Komisj? Europejsk?, a u?ytkownik b?dzie o wszystkim informowany.

Dane mog? by? udost?pniane podmiotom trzecim nale??cym do nast?puj?cych kategorii:

– podmioty ?wiadcz?ce us?ugi w zakresie zarz?dzania systemem informatycznym wykorzystywanym przez firm? oraz sieciami telekomunikacyjnymi (w tym poczta elektroniczna);

– firmy lub sp?ki w zakresie relacji pomocowych i doradczych;

– na ??danie w?a?ciwych organw, w zwi?zku z wype?nianiem obowi?zkw prawnych i/lub postanowie? organw publicznych.

Podmioty nale??ce do w/w kategorii pe?ni? funkcj? podmiotu przetwarzaj?cego dane lub dzia?aj? w pe?ni autonomicznie jako osobni administratorzy danych. Lista podmiotw przetwarzaj?cych jest na bie??co aktualizowana i dost?pna w siedzibie firmy. Wszelka dalsze powiadomienia lub rozpowszechnianie b?dzie odbywa? si? wy??cznie za Pa?stwa wyra?n? zgod?.

Ewentualne istnienie zautomatyzowanego procesu podejmowania decyzji

Administrator danych informuje osob? ktrej dane dotycz?, ?e na tej stronie nie ma zautomatyzowanego procesu podejmowania decyzji, a wi?c w szczeglno?ci nie ma systemu profilowania.

Osoby nieletnie

Niniejsza witryna i us?ugi Administratora danych nie s? przeznaczone dla osb niepe?noletnich poni?ej 16 roku ?ycia, a Administrator nie gromadzi celowo danych osobowych dotycz?cych osb nieletnich. W przypadku niezamierzonego zarejestrowania informacji o osobach ma?oletnich, Administrator danych usunie je niezw?ocznie, na ??danie u?ytkownikw.

Prawa osoby, ktrej dane dotycz?

Osoby, ktrych dane dotycz? maj? prawo do otrzymywania informacji w zakresie przetwarzania danych osobowych, kontaktuj?c si? ze sp?k? pod adresem e-mail: privacy@cicliesperia.it

  • Prawo dost?pu: gwarantujemy przejrzysto?? w zakresie gromadzonych danych i sposobu ich wykorzystania. Mo?esz skontaktowa? si? z nami w dowolnym momencie, wysy?aj?c wiadomo?? e-mail, aby uzyska? dost?p do informacji b?d?cych w naszym posiadaniu.
  • Prawo do sprostowania: masz prawo do uzyskania sprostowania wszelkich niedok?adnych lub niekompletnych informacji oraz za??dania ich aktualizacji i/lub modyfikacji.
  • Prawo do anulowania: wy?lij pro?b? o anulowanie wszystkich danych dotycz?cych Ciebie, a w ci?gu 30 dni przetworzymy Twoje ??danie.
  • Prawo do ograniczenia: masz prawo ??da?, aby w?a?ciciel danych ograniczy? przetwarzanie Twoich danych.
  • Prawo do przenoszenia: je?li o to poprosisz, wyeksportujemy Twoje dane, aby mog?y zosta? przekazane stronom trzecim w ustrukturyzowanym i powszechnie u?ywanym formacie nadaj?cym si? do odczytu maszynowego.

Prawo do sprzeciwu: mo?esz w dowolnym momencie zrezygnowa? ze wszystkich konkretnych us?ug, w celu realizacji ktrych wykorzystujemy Twoje dane (newsletter, automatyczne wiadomo?ci e-mail itp.).

 • Prawo do z?o?enia skargi: je?li uwa?asz, ?e Twoje prawa nie s? przestrzegane, mo?esz z?o?y? skarg? do w?a?ciwego organu, zgodnie z informacjami opublikowanymi na stronie internetowej www.garanteprivacy.it lub poczt? elektroniczn? na adres urp@gpdp.it
POZNAJ NASZE ROWERY I PRODUKTY
DLA SPORTOWCW, TAKICH JAK TY
SKLEP
Close ✕

Szukaj

FILTRY

Hamulec

Kategoria

Frame